fbpx

Monialaisen kehittämisen avulla vastauksia hakemassa, yhteisten asiakkaiden katkeamattomien kuntoutus- ja työllistymisprosessien varmistamiseen

17.11.2023

Yhteistyön puute palvelujärjestelmässä ja tiedon puute hyödynnettävistä palveluista syrjäyttävät asiakkaita, heidän omista kuntoutus- ja työllistymisprosesseistaan. Useilla asiakkailla ei ole myöskään riittävästi tukea palveluihin hakeutumisessa. Näihin haasteisiin on etsitty ja löydetty ratkaisuja Kaiku-hankkeessa[i], työllistymistä tukevaan kuntoutukseen hakeutumisen osalta.

Yhteistyön ja tiedon puute palvelujärjestelmässä

Kaiku- hankkeessa toteutetun tiedonhankinnan yhteydessä työvoiman ulkopuoliset henkilöt kertoivat, että palvelujärjestelmän eri toimijoiden välisen yhteistyön puute oli yhtenä asiana vahvistanut joidenkin kohdalla sitä, etteivät he olleet ohjautuneet tai löytäneet tarvitsemiinsa palveluihin ajoissa tai ollenkaan. Heidän tilanteensa oli sen vuoksi hankaloitunut entisestään.

Kuntoutumis- ja työllistymisprosesseja oli haastanut usein myös tiedon puute hyödynnettävissä olevista palveluista. Tiedon puutteita mahdollisuuksista on sekä asiakkailla että palvelujärjestelmän eri toimijoilla.

Asiakastarpeet ja niihin vastaavat palvelut

Hankkeessa toteutettiin yhteensä 233 erillistä asiakasneuvontaa ja ohjausprosessia kuntoutukseen hakeutumiseen liittyen. Neuvonta ja ohjaus kohdistettiin työttömille ja muille työvoiman ulkopuolisille henkilöille.

Osoittautui, että heillä oli runsaasti erilaisia tiedon tarpeita erityisesti lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista omissa tilanteissaan, olivatpa he sitten palveluissa tai niiden ulkopuolella. Kaikki työ- ja toimintakykyä edistävät sosiaalisen kuntoutuksen tai erilaiset osallistumisen vaihtoehdotkaan eivät olleet niistä hyötyvien tietoisuudessa.

Tietoa kaivattiin erilaisista palveluvaihtoehdoista ylipäätään, mutta suurin osa halusi saada tiedon lähinnä niistä palveluvaihtoehdoista, jotka sopivat omaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Useilla henkilöillä oli myös ”ihmiseltä ihmiselle” -tuen tarvetta palveluihin hakeutumiseen liittyen. Avun tarvetta esiintyi erityisesti sellaisilla palvelujärjestelmän ”katve-alueilla”, joissa asiakkaiden auttaminen ei kuulunut selkeästi minkään tahon vastuulle tai tilanne oli työkyvyn näkökulmasta monimutkainen ja siihen liittyi useita eri palvelutarpeita.

Näihin tarpeisiin Kaiku-hankkeessa vastattiin käytännön asiakastyönä. Samalla siinä kehitettiin myös kaksi asiakastarpeisiin vastaavaa palvelua:

  • Kuntoutushaku.fi kokoaa yhteen keskeisimpien järjestäjätahojen työelämäkuntoutukseen liittyvät palvelut ja yhdistää ne asiakastarpeisiin.
  • Työelämälähtöinen Kaiku – kuntoutusohjaus on työttömille ja työvoiman ulkopuolisille suunniteltu henkilökohtainen palvelu, sopivien kuntoutuspalveluiden ja oman tilanteen arvioinnin sekä kuntoutukseen hakeutumisen tueksi.

Monialainen yhteistyö ja -kehittäminen ovat avainasemassa, yhteisten asiakkaiden tarpeiden kohtaamisessa

Kuntoutuksessa moniammatillinen yhteistyö on perustärkeää onnistuneiden kuntoutussuunnitelmien ja -prosessien näkökulmasta. Samalla tavalla tärkeää on palvelujärjestelmän eri toimijoiden välinen, monialainen yhteistyö ja -kehittäminen, yhteisten asiakkaiden katkeamattomien palveluprosessien näkökulmasta.

Kaiku -hankkeessa yhteistyötä tiivistettiin konkreettisessa asiakastyössä, ja sitä edistettiin myös yhteisen kehittämisen kautta. Työttömien ja työvoiman ulkopuolisten asiakkaiden kuntoutukseen ohjaus koskettaa keskeisesti terveydenhuoltoa, te- ja työllisyyspalveluita, sosiaalipalveluita, järjestökenttää sekä kuntoutuspalveluiden järjestäjiä ja tuottajia. Näitä kaikkia eri alojen asiantuntijoita kutsuttiin ja saatiin mukaan yhteiseen kehittämiseen.

Asiantuntijoista muodostui työryhmä, jossa yhteisten asiakkaiden tilanteet ja palvelutarpeet jäsentyivät palvelujärjestelmän eri näkökulmista. Kaikki näkökulmat ja asiantuntemus olivat tärkeitä, ja niitä täydennettiin myös hankitulla palvelumuotoiluosaamisella sekä digitaalisiin ratkaisuihin liittyvällä asiantuntemuksella.

Monialainen asiantuntemus ja yhteistyö yhdistettynä asiakkaiden tuottamaan tietoon omista palvelutarpeistaan, mahdollisti asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden kehittymisen. Yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä tarvitaan vielä paljon lisää katkeamattomien palveluprosessien varmistamiseksi. Siihen suuntaan tässä hankkeessa otettiin kuitenkin muutama merkityksellinen askel.

Maarit Kestilä, projektipäällikkö

 

Lue hankkeen loppuraportti

 

[i] ESR-rahoitteisen hankkeen virallinen nimi on ”Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään” ja se on toteutettu ajalla 1.2.2022-30.9.2023.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content