fbpx

Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen kehittyminen Lapissa otti harppauksen eteenpäin

19.9.2023

Ammatillisen etävalmennuksen työtehtävänä voi olla esimerkiksi luontokuvausten toteuttaminen valmentajan ohjeiden mukaisesti, ohjeet kulkevat mukana eDimon avulla omassa puhelimessa. Kuvassa etävalmennukseen osallistuja toteuttaa päivän työtehtävää Ounasvaaran luonnossa.

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hanke on kehittänyt digitaalisia välineitä vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen toiminnan ja kehittymisen tueksi. Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke on päättynyt 31.8.2023.

VoL1 -hanke on toteutettu Lapissa toimivien Eduro-, Meriva- ja Saura-säätiöiden sekä Jyväskylässä toimivan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Lapin vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä etä- ja monipaikkaisen työn menetelmiä. Hankkeen taustana on ollut koronapandemiasta johtuva työelämän murros, missä uudenlaiset työskentelytavat ovat tulleet jäädäkseen. Työelämässä olevat ovat oppineet toimimaan muuttuneiden toiminta- ja työskentelytapojen kanssa, mutta työttömänä, työllistymistä edistävissä tai työelämäkuntoutuksen palveluissa olevat henkilöt ovat jääneet jälkeen tästä kehityksestä. Toisaalta myös laajat työpajakenttää ravistelevat muutokset hyvinvointialueiden perustamisen ja TE-palveluiden 2024 -uudistuksen myötä ovat pakottaneet myös työpajatoimijoita pohtimaan uudenlaisia tapoja tuottaa työpajatoimintaa. VoL1 -hanke on kehittänyt ammatillisen etävalmennuksen mallia yhdeksi vaihtoehdoksi kohdata näitä muutoksia sekä tuottaa työpajatoiminnassa oleville valmentautujille digitaalisia taitoja vahvistavia palveluita ja tukea työpajakentässä työskenteleviä uudenlaisten työskentelytapojen omaksumisessa.

Hankkeen toiminta

Hanketoimijat ovat toteuttaneet hankkeen etävalmennusta yhteisenä, organisaatiorajat ylittävänä valmennuksena missä jokainen hanketoimija on tuonut oman erityisosaamisensa osaksi yhteistä valmennusta. Hankkeen työpaketit ovat sisältäneet pilkottuja ja vaiheistettuja sisältöjä, jotka ovat muodostaneet etävalmennusmallin syntymisen, etävalmennuksen prosessin sekä hankkeen asiakastyön. Hankkeen pilottialoina ovat toimineet media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon mukainen valmennus, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan mukainen valmennus sekä tutkintokoulutukseen valmentava etäTUVA, missä on keskitytty opiskelu- ja työelämätaitojen sekä digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Varsinaisen etävalmennuksen rinnalla hankkeessa on kehitetty virtualisoidun työpajatoiminnan välineeksi kehitetty valmennusympäristö eDimo. eDimo toimii ammatillisen etävalmennuksen välineenä sekä valmennusasiakkaiden osaamisen vahvistumisen dokumentaationa. Etävalmennuksen toteutus nojaa eDimoon rakennettujen tehtäviin ja tehtäväkokonaisuuksiin, missä asiakas voi edetä omassa tahdissaan tai valmennusta voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti. eDimossa yhdistyvät valmennuksen sisällöt suoraan tutkintorakenteeseen, jolloin sekä valmentajalle että valmentautujalle on selvää, miten valmennus liittyy tutkintojen perusteisiin.

Ammatillinen etävalmennus on uudenlainen tapa yhdistää tunnistettujen oppimisympäristöjen mukainen valmennus sekä etä- ja monipaikkaisen työn periaatteet. VoL1 -hankkeessa on tunnistettu myös tarve valmennusasiakkaiden digitaitojen vahvistamisen lisäksi, vahvistaa myös työpajoilla työskentelevän valmennushenkilöstön digitaitoja sekä ammatillista osaamista etävalmennuksen hyödyntämiseksi. Hankkeessa on järjestetty Lapin työpajoilla työskenteleville ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, missä hankkeessa kehitetty etävalmennusmalli prosesseineen, opinnollistamisen kytkeytyminen etävalmennukseen sekä etävalmennuksen konkreettisten välineiden hallinta on sisällytetty koulutuskokonaisuuteen. Koulutuskokonaisuus toteutettiin neljä kertaa kevään 2023 aikana ja koulutukseen osallistuneet edustivat kaikkiaan noin 2/3 Lapin kunnista. Kevään 2023 aikana valmennusympäristö eDimoa on tarjottu kaikille halukkaille Lapin työpajatoimijoille käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen tulokset – mitä saimme aikaan?

Tavoiteltujen tulosten osalta VoL1 -hanke on onnistunut varsin hyvin. Hankkeen tuloksena on syntynyt ammatillisen etävalmennuksen malli, mikä on edellyttänyt hankkeen pilottialoina toimivien oppimisympäristöjen tunnistamista sekä työtehtävien virtualisoimisen myötä myös tunnistamista virtuaaliseksi oppimisympäristöksi kaikissa hankkeen asiakastyötä tehneissä säätiöissä.  Hankkeessa kehitetty ammatillisen etävalmennuksen malli on myös hyödynnettävissä kaikissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä ja se on helposti muovattavissa jokaisen organisaation tarpeiden mukaiseksi. Erilaisten variaatioiden hyödyntämistä sekä etävalmennuksen prosessia on käyty läpi hankkeessa järjestetyissä koulutuksissa ja erityisesti Länsi-Lapin kunnissa VoL1 -hankkeen ammatillisen etävalmennuksen malli on otettu paikallisesti tapahtuvan kehittämistyön pohjaksi.

Lisäksi hanketyöskentelyn tuloksena Lapin maakunnan työpajojen valmennushenkilöstön ammatillinen osaaminen on vahvistunut. Ammatillisen osaamisen vahvistuminen koskee sekä hanketoteuttajien organisaatioissa tapahtunutta osaamisloikkaa etävalmennusosaamisen ja digitaalisten taitojen lisäksi myös tutkintojen perusteiden mukaisen valmennusosaamisen kehittymisenä.

Varsinaisen etävalmennuksen syntymisen myötä hankkeen valmennusasiakkaat ovat saaneet tutkintojen perusteisiin nojaavaa etävalmennusta, missä olennaisena osana on ollut digitaalisten taitojen vahvistaminen. Ennakko-oletuksena ollut asiakkaiden heikko digiosaaminen osoittautui hankkeen aikana oikeaksi ja yllättävää oli, kuinka paljon tukea suurin osa hankkeen valmennusasiakkaista tarvitsi tukea. Hankkeessa panostettiin erityisesti digitaitojen valmennukseen, missä lähtökohta oli opetella kansalaisen digitaitoja ja selviytymistä digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä myöhemmässä vaiheessa työelämässä tarvittavia digitaitoja. Hankkeen asiakkaiden oman arvion mukaan koettua digitaalisten taitojen parantumista tapahtui valmennuksen aikana. Ennen valmennuksen aloitusta valmennusasiakkaat arvioivat digitaaliset taitonsa keskimäärin tasolle 3,5 ja valmennuksen jälkeen keskimäärin tasolle 3,9. Asiakkaiden digitaitojen kehittymistä mitattiin asiakkaiden omaan arvioon perustuen peilaten Digi- ja väestötietoviraston vuodelle 2023 antamia digitaitosuosituksia (kansalaisen digitaidot sekä työelämässä tarvittavat digitaidot).

Myös eDimo -järjestelmää on kehitetty ottaen huomioon valmentautujien yksilöllinen eteneminen, palautteen antamisen ja motivoimisen helppous, valmennuksen etenemisen sekä osaamisen kehittymisen seuraamisen mekanismit. eDimo on ollut mahdollista saada käyttöön Lapin työpajoilla kevään 2023 aikana.

Hankkeen toiminnan myötä myös organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on saanut uudenlaisia muotoja. Hanketoteuttajat oppivat ja näyttivät esimerkillään, miten yhteistyötä voidaan tehdä hankkeessa ja hanketoteuttajaorganisaatioiden välisenä yhteistyöskentelynä ja tämä ei ole jäänyt huomaamatta myöskään muualla Lapissa. Yhteinen tekeminen on toiminut esimerkkinä myös muiden Lapin kuntien kehitystyön tukena ja työpajakentässä on aistittavissa halukkuutta jatkaa yhteistyötä myös jatkossa. Hankkeen päättyessä Lapin työpajakentässä ollaan menossa pienin askelin kohti hankkeen kehitystavoitetta, missä Lapissa olisi yhteinen malli toteuttaa virtuaalista etävalmennusta.

Jos haluat kuulla lisää etävalmennuksen hyödyntämisestä osana palveluita tai eDimon mahdollisuuksista

Ole yhteydessä:
Maaria Välitorppa
Projektipäällikkö
Puh. 044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content